Membership

Please complete the following form to create a Team App account and join VS DIVE TEAM.

If you already have a Team App account, please log-in now.

AGREE TO PROVIDE DETAILS

New User Account

Member Details

Emergency Contact Details

Custom added membership fields

LAST DIVING CATEGORY

Please write your other diving qualifications...(specialty, Oxygen provider, first aid,...)

(SLO) Član izjavljam, da sem seznanjen s pravicami in dolžnostmi članov kluba objavljenimi na spletni strani www.vs-dive.com
(HR) Član, izjavljujem da sam upoznat sa pravima i dužnostima članova kluba objavljenima na web stranici www.vs-dive.com.
(ENG) As a member, I declare that I am aware of the rights and duties of the members of the club published on the website www.vs-dive.com.

(SLO) ZA ZAKONITE ZASTOPNIKE ČLANA MLAJŠEGA OD 18 LET: Podpisani zakoniti zastopnik izjavljam, da se ostale odgovorne osebe člana soglašajo z članstvom člana v klubu in z vsebino izjave. Seznanili ga bomo, da bo deloval v skladu z zgoraj navedenimi določili. Kot njegov zakoniti zastopnik prav tako pravno, moralno in odškodninsko odgovarjam za vsa njegova dejanja.)
(HR) ZA ZAKONSkOG PREDSTAVNIKA ČLANA MLAĐEG OD 18 GODINA: potpisani zakonski zastupnik izjavljujem da su druge odgovorne osobe člana i se slagaju s članstvom člana u klubu i sa sadržajem izjave. Upoznat čemo ga da če član raditi u skladu s navedenim odredbama. Kao njegov zakonski zastupnik također pravno, moralno štetno odgovaram za sve njegove radnje i postupke.)
(ENG) FOR LEGAL REPRESENTATIVES OF A MEMBER YOUNGER THAN 18 YEARS: As the undersigned legal representative, I declare that the other legal represantatives responsible for the member agree with the member's membership in the club and the content of the declaration. They will be acknowledged to operate in accordance with the above provisions. As his legal representative I answer for all his legal, moral and damage actions.)

SLO: navedite podatke zakonitega zastopnika , ki je potrdil izjavo in njegove kontaktne podatke...
HR: podati podatke o zakonskom zastupniku , koji je potvrdio izjavu i njegove kontaktne informacije...
ENG: give details of the legal representative , who confirmed the statement and its contact information...

Datum 1. včlanitve
OPOMBE